Wednesday, November 11, 2009

ABSTRAK PAPER DI IDMAC 2009

Atas permintaan, berikut disiarkan abstrak kertas kerja yang dibentangkan di IDMAC09 :

APLIKASI SUKUK SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN
KONTEMPORARI PEMBANGUNAN ASET WAKAF1

Mohamad Salleh bin Abdullah2
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia, Minden 11800 Pulau Pinang, Malaysia. Email : salleh3055@yahoo.com. Tel : 012-4149005/04-5378088. Faks : 04-5306466. Tahap Pengajian : Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Sains Malaysia.
Abstrak

Wakaf merupakan salah satu institusi yang berperanan memajukan pembangunan ekonomi ummah di dalam Islam. Salah satu bentuk pembangunan yang boleh dilaksanakan ialah melalui pemajuan aset-aset wakaf. Walau bagaimanapun mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) Jabatan Perdana Menteri, hanya 1% sahaja daripada harta wakaf dimajukan disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satu faktor ialah kekurangan modal dan sumber kewangan yang sering membelenggu pihak Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) selaku pemegang amanah tunggal wakaf. Sebagai jalan keluar, satu bentuk pembiayaan kontemporari yang boleh dicadangkan bagi memajukan aset wakaf ini adalah melalui sukuk. Setakat manakah sukuk berpotensi menjadi sumber pembiayaan utama pemajuan aset wakaf? Apakah kelebihan dan kekurangannya? Kertas kerja ini bertujuan untuk melihat sejauh manakah sukuk dapat digunakan sebagai sumber dana utama bagi membangunkan aset wakaf. Bagi membuktikannya, beberapa contoh pembangunan aset wakaf yang telah dilaksanakan oleh pihak MAIN di Malaysia akan dirujuk. Analisis kertas kerja ini akan dilakukan menggunakan data sekunder dan maklumat yang diperolehi daripada MAIN dan juga kajian lepas serta sorotan karya tentang topik berkaitan. Hasil analisis mendapati sukuk berpotensi menjadi sumber dana utama bagi pembiayaaan projek pembangunan wakaf. Walaupun demikian sukuk bukanlah satu-satunya kaedah untuk memperolehi sumber pembiayaan dan kewangan. Pihak MAIN perlulah berusaha mencari dan memantapkan sumber dana lain, misalnya seperti wakaf tunai supaya tidak terlalu bergantung kepada dana luar dan juga untuk mempastikan supaya pembangunan aset wakaf yang dilaksanakan sentiasa mengikut acuan MAIN dan objektif geo-politiknya.
Katakunci : Wakaf, Sukuk, Sumber Pembiayaan, Pembangunan Aset dan MAIN
[1] Kertas kerja yang dibentangkan di The 3rd ISDEV International Islamic Development Management Conference : Islamic Capital Market 2009 (IDMAC 09) anjuran Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM) pada 28 dan 29 Oktober 2009 di Dewan Persidangan Universiti (DPU), USM.
[2] Mohamad Salleh Abdullah merupakan Penyelidik Bersekutu di ISDEV dan calon Ijazah Doktor Falsafah di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

No comments: